Alla olevasta palveluvalikoimasta voimme räätälöidä juuri sinun tai työyhteisösi tarpeisiin vastaavan kokonaisuuden.

TYÖTERVEYSPSYKOLOGIPALVELUT

Työterveyspsykologi toimii työterveyshuollossa työn psyykkisten ja sosiaalisten kuormitustekijöiden asiantuntijana, jolle ohjaudutaan aina työterveyshuollon ammattihenkilön (työterveyshoitaja, työterveyslääkäri) suosituksesta. Työterveyspsykologi antaa ohjausta ja neuvontaa yksilötasolla esim. eritasoisissa työkykyongelmissa, työuupumustilanteissa ja kriiseissä. Lisäksi esimieskonsultaatioissa työterveyspsykologi ja esimies voivat yhdessä pohtia ratkaisuvaihtoehtoja työhyvinvoinnin vahvistamiseksi työyhteisössä.

Työyhteisötasolla työterveyspsykologi voi monipuolisesti mm. suunnitella ja toteuttaa työlähtöisesti kohdennettuja työpaikkaselvityksiä, antaa ohjausta ja neuvontaa ryhmätasolla (luennot, kriisitilanteiden purkutilanteet, työn muutokset ym.) sekä toimia tarvittaessa ulkopuolisena asiantuntijana ristiriita -ja konfliktitilanteissa.

Tarjoan työterveyspsykologipalveluja ostopalveluna kunnille, kuntayhtymille ja yksityisille lääkäriasemille ja työskentelen mielelläni paikan päällä tiiviisti osana työterveyshuollon tiimiä. Sopimusehdoista ym. neuvotellaan aina tapauskohtaisesti.

TYÖNOHJAUS

Työnohjaus on tavoitteellinen, sopimukseen pohjautuva prosessi, jossa työnohjaaja ja työnohjattava(t) tutkivat yhdessä työtä, siihen liittyviä sisältöjä, merkityksiä ja tarkoituksia. Työnohjauksen tavoitteena voi olla esim. oman työroolin selkiyttäminen, ammatti-identiteetin vahvistaminen, ammattitaidon ja osaamisen vahvistaminen tai muutostilanteiden jäsentäminen. Työnohjaus tarjoaa siis mahdollisuuden pohtia monipuolisesti myös työssä jaksamiseen liittyviä teemoja ja tukee siten omalta osaltaan työhyvinvointia.

Keskiössä voi olla myös ratkaisujen löytäminen esim. työyhteisön toimivuuden ja työprosessien sujuvuuden lisäämiseksi. Sovellan työnohjauksissa kehittävällä otteella ja tarvelähtöisesti erilaisia menetelmiä, jotka osallistavat ponnistelemaan yhteistä tavoitetilaa kohti.

Vaikuttavuuden ja pysyvämpien muutosten mahdollistamiseksi työnohjausprosessien kestoksi suositellaan usein 1-2 vuotta, mutta lyhyemmät prosessit ovat myös mahdollisia. Tapaamiset toteutuvat useimmiten n. 3-4 viikon välein. Työnohjaus voi tapahtua joko yksilö, ryhmä tai työyhteisötyönohjauksena. Olen Suomen Työnohjaajat ry:n jäsen.

Ensimmäisillä tapaamisilla pohdimme yhdessä yhteistyön aloittamisen mahdollisuuksia sekä sitä onko työnohjaus väline juuri sinun tai työyhteisösi tilanteeseen.

MUUTOSPAJAT, TYÖHYVINVOINTIPAJAT
Muutospajatyöskentely on yhteinen, työhyvinvointia vahvistava oppimisprosessi, joka tarjoaa työyhteisöille/tiimeille konkreettisia malleja ja välineitä muutostilanteiden hahmottamiseen. Pajoissa tutkitaan työtä yhdessä monipuolisesti ratkaisuvaihtoehtojen hahmottamiseksi ja häiriökuormituksen minimoimiseksi. Lisätietoa työskentelystä saat esim. Työterveyslaitoksen sivuilta (linkkejä).
KONSULTAATIOT
Konsultaatiossa kokenut asiantuntija antaa osaamisensa käyttöön neuvoen ja opastaen asiakasta hänen kokemassa ongelmassa tai pulmassa. Tarjoan konsultaatiopalveluja erityisesti työhyvinvointiin(mm. esimiestyö, työyhteisökyselyjen purkutilanteet ym.),työyhteisön ihmissuhteisiin, muutostilanteisiin ja kriisitilanteisiin (mm. purkukeskustelut, seuranta) liittyvissä kysymyksissä.

KOULUTUKSET/LUENNOT/VALMENNUKSET

Luennot/koulutukset ja niiden kestot (1 h-3 pv) voivat rakentua monipuolisesti tarpeidenne mukaan esim:

– Työhyvinvointiteemat erilaisin painotuksin mm. palautuminen, stressinhallinta ym.

– Muutostilanteet työyhteisössä

– Työyhteisön ristiriitatilanteet ja niiden ratkaiseminen

– Psykologiaa esimiehille

– Kriisit, traumat yksilö/yhteisötasolla

PSYKOLOGIN YKSILÖVASTAANOTTO
Pienemmät ja suuremmat elämäntilannekriisit, traumaattiset tapahtumat ja esim. pitkään jatkunut, kumuloitunut stressi vaikuttaa kokonaisvaltaisesti terveyteemme. Keskustelujen kautta voit saada uusia näkökulmia sekä ohjausta ja neuvontaa psyykkisten voimavarojen vahvistumiseksi.